Search Menu

During 2019, thousands of young women and men worked for the improvement of issues affecting their lives to ultimately catalyse peace and trust-building efforts in Kosovo. The Youth for Kosovo project is funded by Peacebuilding Fund and implemented jointly by UNDP-UNV, UNICEF, and UN Women.

Gjatë vitit 2019, mijëra gra dhe burra të rinj kanë punuar për përmirësimin e çështjeve që prekin jetën e tyre për të katalizuar përpjekjet për paqe dhe për ndërtimin e besimit në Kosovë. Projekti Rinia për Kosovën financohet nga Fondi i Ndërtimit të Paqes dhe implementohet bashkërisht nga UNDP, UNV, UNICEF, dhe UN Women. 

Tokom 2019. godine, hiljade mladih žena i muškaraca radile su na poboljšanju pitanja koja utiču na njihov život kako bi na dodatno katalizirali napore za izgradnju mira na Kosovu. Projekat Mladi za Kosovo finansira Fond za izgradnju mira, a zajednički ga sprovode UNDP, UNV, UNICEF i UN Women. 

 

 

Previous Post

WHO- Winter Viruses- Vaccination-Antibiotics

Next Post

Biberče Theatre Festival for Children

Subscribe for the latest news and updates:

Email *