Search Menu

PUBLIC NOTICE
SALE OF USED UNHCR VEHICLES THROUGH PUBLIC AUCTION

 

The Office of the High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Kosovo announces its intention to sell its following assets through a public auction:
USED VEHICLES: Volkswagen Polo, Toyota (RAV4, Avensis), Honda CR-V, Peugeot (308, 508), Dacia Duster, Ford C-Max, etc.

 • The sale of the above mentioned vehicles is subject to Terms and Conditions for participation that may be obtained at the auction site indicated below.
 • Each vehicle will be sold to the highest bidder “As-is-where-is“.
 • Participation to the auction is subject to payment of a Registration Fee/Deposit at an amount of EUR 500. This fee is reimbursable in case of unsuccessful bid.
 • Successful bidders will be expected to finalize the payment within three [3] working days from the auction date indicated below.
 • Sale of vehicles is subject to a “Reserve Price”. UNHCR reserves the right not to award the sale if the Reserve Price is not met.

The auction will take place on Saturday, 16 February 2019 starting at 11:00 hrs at the following address: Auction House Kosova, Illyria Building, Pristina-Gracanica, Veternik, Pristina, 10060, Kosovo
Viewing of the vehicles and registration of Participants to the auction will start at the same location as of 06 February 2019 from 10:00 to 15:00 and will end on the auction day.
Contact: Auction House Kosova: + 383 45 600 050.
Participation to the auction is permitted to all registered participants that have paid the Registration Fee/Deposit, except for UNHCR staff members and their family members who are not permitted to bid for any of the items.

LAJMËRIM PUBLIK
SHITJA E VETURAVE TË UNHCR-së NËPËRMJET ANKANDIT PUBLIK

Zyra e Komesariatit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatë (UNHCR) në Kosovë shpall qëllimin e saj për shitjen e aseteve të mëposhtme nëpërmjet ankandit publik:
VETURA TË PËRDORURA: Volkswagen Polo, Toyota (RAV4, Avensis), Honda CR-V, Peugeot (308, 508), Dacia Duster, Ford C-Max, etj.

 • Shitja e veturave të cekura më lartë është subjekt i Kushteve për pjesëmarrje të cilat mund të mirren në lokacionin e cekur më poshtë.
 • Secila veturë do t’i shitet ofertuesit më të lartë sipas parimit “ashtu si është – aty ku është“.
 • Pjesëmarrja në ankandin publik është subjekt i pagesës së Tarifës/Depozitit për Regjistrim në vlerë prej 500 euro. Kjo tarifë është e kthyeshme për pjesëmarrësit të cilët nuk shpallen fitues.
 • Ofertuesit të cilët shpallen fitues duhet të kryejnë pagesën totale në afat prej tri [3] ditësh pune nga data e ankandit publik e cekur më poshtë.
 • Shitja e veturave është subjekt i “Çmimit Rezervë”. UNHCR rezervon të drejtën të mos shpallë shitjen e veturës në rast se nuk arrihet ky Çmim Rezervë gjatë ofertimit.

Ankandi publik do të mbahet të shtunën, 16 shkurt 2019 duke filluar nga ora 11:00 në këtë adresë: Shtëpia e Ankandeve Kosova, Ndërtesa Iliria, Prishtinë-Graçanicë, Veternik, Prishtinë, 10060, Kosovë.
Shikimi i veturave si dhe regjistrimi i pjesëmarrësve në ankand publik do të bëhet në lokacionin e lartpërmendur duke filluar nga 6 shkurti 2019 nga ora 10:00 deri në 15:00 deri në ditën e ankandit publik.
Kontakti: Shtëpia e Ankandeve Kosova, + 383 45 600 050.
Pjesëmarrja në ankandin publik iu lejohet të gjithë pjesëmarrësve të regjistruar të cilët e paguajnë Tarifën/Depozitin e Regjistrimit, përpos stafit të UNHCR-së dhe anëtarëve të tyre të familjes të cilët nuk lejohen që të marrin pjesë në këtë ankand në cilësinë e ofertuesve.

INFORMACIJA ZA JAVNOST

PRODAJA KORIŠTENIH VOZILA UNHCR KROZ JAVNU AUKCIJU

Kancelarija Visokog komesarijata za izbeglice (UNHCR) na Kosovu objavljuje svoju nameru da proda sledeću imovinu putem javne licitacije:

KORIŠTENA VOZILA: Volksvagen Polo, Toiota (RAV4, Avensis), Honda CR-V, Peugeot (308, 508), Dacia Duster, Ford C-Mak, itd.

 • Prodaja gore pomenutih vozila podleže uslovima i odredbama za učešće koji se mogu dobiti na dole navedenom mestu aukcije.
 • Svako vozilo će biti prodato najvišem ponuđaču “U stanju kako- mestu gde se nalazi”.
 • Učešće na aukciji je predmet uplate kotizacije / depozita u iznosu od EUR 500. Ova naknada se nadoknađuje u slučaju neuspešne ponude.
 • Od uspešnih ponuđača se očekuje da izvrše celokupnu uplatu u roku od tri [3] radna dana od datuma aukcije navedenog u nastavku.
 • Prodaja vozila podlaže “rezervnoj ceni”. UNHCR zadržava pravo da ne dodeli prodaju ako rezervna cena nije ispunjena.

Aukcija će se održati u subotu, 16. februara 2019. godine sa početkom u 11:00 časova na sledećoj adresi: Aukcijska kuća Kosovo, zgrada Ilirija, Priština-Gračanica, Veternik, Priština, 10060, Kosovo.

Pregled vozila i registracija učesnika na aukciji počinje na istoj lokaciji od 06. februara 2019. godine od 10:00 do 15:00 sati i završava se na dan aukcije.

Kontakt: Aukcijska kuća Kosova: + 383 45 600 050.

Učešće na aukciji je dozvoljeno svim registrovanim učesnicima koji su platili Registracionu naknadu / Depozit, osim za članove osoblja UNHCR-a i članove njihovih porodica kojima nije dozvoljeno da se prijave za bilo koju aukciju.

 

Previous Post

Key Highlights of 2018 UN Volunteer

Next Post

International Women's Day “Girls Innovate for Change”

Subscribe for the latest news and updates:

Email *