Search Menu

The UN Kosovo Team (UNKT) and the Association of Journalists of Kosovo (AJK) are honored to present the 13th edition of the Journalism Poverty Prize in Kosovo. The call for application for the Journalism Poverty Prize 2018 is open to all journalists who are legal residents in Kosovo and who covered with their work the issue of poverty eradication in Kosovo.

The winners in the different categories will be awarded a prize of 1,000.00 € (one thousand euro). The categories are:

 1. Best short video story
 2. Best TV documentary
 3. Best audio story
 4. Best written story
 5. Best photography

More information on categories and conditions for the application can be found in the Terms of Reference ToR JPP 2018_English.

Deadline for applying is: October 5, 2018 at 17:00 CET

For entry, please download the form from the application form  in English, fill it properly, and send to address described in Terms of Reference.

____________________

Thirrje për konkurrim: Çmimi gazetarisë për storien më të mirë mbi varfërinë 2018

Ekipi i Agjencive të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë në bashkëpunim me Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës (AGK) kanë kënaqësinë të paraqesin edicionin e trembëdhjetë të çmimit për storien më të mirë të gazetarisë mbi varfërinë në Kosovë. Konkursi është i hapur për të gjithë gazetarët që janë banorë të Kosovës.  Fituesit, autorë të storieve më të mira do të shpërblehen me nga një çmim prej 1.000,00 € (një mijë euro) për pesë kategoritë si në vijim:

 1. Video-storia e shkurtër më i mirë
 2. Dokumentari më i mirë televiziv
 3. Audio-storia më i mirë
 4. Storia e shkruar më e mirë
 5. Fotografia më e mirë

Për më shumë informata, kategoritë dhe kushtet për aplikim, ju lutem shihni termat e referencës që janë në dispozicion në formë elektronike në gjuhën shqipe në vegzën e dhënë.

Afati i fundit për aplikim është: 5 tetor, 2018 në ora 17:00 CET

Për të aplikuar shkarkoni formularin në në gjuhën shqipe në vegzën e formularit për aplikim, plotësoni atë dhe dërgoni në adresën elektronike të cilën e gjeni te termat e referencës.

____________________

Poziv za prijave: Novinarska nagrada za najbolju priču o siromaštvu 2018

Kosovski tim UN-a (UNKT) i Udruženje novinara Kosova ima čast da predstavi trinesto izdanje novinarske nagrade za najbolju priču o siromaštvu na Kosovu. Poziv za prijavu je otvoren za sve novinare, stanovnike Kosova. Pobednici, autori  najboljih priča će biti nagrađeni sa po 1.000,00 € (hiljadu evra) za pet različitih kategorija:

 1. Najbolja video-kratka priča
 2. Najbolji televizijski dokumentarac
 3. Najbolja audio-priča
 4. Najbolja pisana priča
 5. Najbolja fotografija

Detaljne informacije o kategorijama i uslovima za prijavljivanje su dostupne u elektronskoj formi na srpskom jeziku preko link-a o opštem opisu uslova za učešće.

Krajnji rok za prijavljivanje je 5. oktobar, 2018. do 17:00 časova CET

Za prijavjlivanje na srpskom jeziku skinite formular sa linka, pravilno popunite, i pošaljite na elektronskoj adresi koju ćete nači u opštem opisu uslova za ućešće.

 

Previous Post

Security and Gender Group calls for a strengthened institutional response to prevent and respond to gender-based violence

Next Post

MESSAGE ON THE INTERNATIONAL DAY OF DEMOCRACY

Subscribe for the latest news and updates:

Email *