Search Menu

Call for Application: Journalism Poverty Prize 2016

The UN Kosovo Team (UNKT) and the Association of Journalists of Kosovo (AJK) are honored to present the eleventh edition of the Journalism Poverty Prize 2016 in Kosovo.

Call for application is open to all journalists Kosovo residents. The winner of the best stories will be awarded a prize of 1,000.00 € (one thousand euro) for five different categories:

 1. Best video story (TV, web-TV, video etc.)
 2. Best audio story (Radio, web-Radio, etc.)
 3. Best text and press story (Newspapers/Magazines published in Kosovo and online with only photos, or no video or audio)
 4. Best story from the online media (with multimedia text and/or video and/or audio, etc.)
 5. Best photography (published in Kosovo and portraying a story from Kosovo)

All winning stories will be re-published on the web-sites of UNKT and other UN agencies respectively.

Entries should be sent to unkt.ks@one.un.org by October 7, 2016 at 17:00 with subject line indicating category of application:

Eg. “Subject: JPP2016 / Best Photography”

More information on categories and conditions of application can be found in the Terms of Reference available in electronic form at the websites:

Link for full ToR in English                                                           Download Application Form in English

____________________

 

Thirrje për konkurim: Çmimi gazetarisë për storien më të mirë mbi varfërinë 2016

Ekipi i Agjencive të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë në bashkëpunim me Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës (AGK) kanë kënaqësinë të paraqesin edicionin e njëmbëdhjetë për storien më të mirë të gazetarisë mbi varfërinë 2016 në Kosovë.

Konkursi është i hapur për të gjithë gazetarët që janë banorë të Kosovës.  Fituesit e storieve më të mira do të shpërblehen me një çmim prej nga 1.000,00 € (një mijë euro) për të pesë kategoritë:

 1. Video storja më e mirë (TV, ueb-TV, video etc.)
 2. Audio storja më e mirë (radio, ueb- Radio, etc.)
 3. Teksti më i mirë (nga gazeta/magazina publikuar in Kosovo, apo onllajn/portal me foto, por pa video apo audio)
 4. Storja më e mirë në medie onllajn/portale (me multimedia tekst dhe/apo video dhe/apo audio, etc)
 5. Fotografia më e mire (e publikuar në Kosova dhe që portretizon storjen në Kosovë)

Të gjitha storiet fituese do të ri-botohen në ueb-faqet e UNKT-së dhe organizatave tjera të OKB-së.

Aplikimed duhe të dërgohen në formë elektronike në adresën unkt.ks@one.un.org deri më 7 tetor, 2016 në ora 17:00 me subjektin, i cili tregon kategorinë e aplikimit:

P.sh. “Subject: JPP2016 / Kategoria 5. Fotografia më e mirë”

Për më shumë informacion, kategoritë dhe kushtet për aplikim, informatat mund t’i gjeni në Termat e Referencës që janë në dispozicion në formë elektronike në:

Vegza për Termat e referencës                                   Shkarko  fomularin e aplikimit në gjuhën shqipe

____________________

 

Poziv za prijavljivanje: Novinarska nagrada o najboljoj priči o siromaštvu 2016

Kosovski tim UN (UNKT) i Udruženje novinara Kosova (AJK) ima čast da predstavi jedanaesto izdanje novinarske nagrade o najboloj priči o siromaštvu 2016. na Kosovu.

Poziv za prijavu je otvoren za sve novinare stanovnike Kosova. Pobjednik iz najboljih priča će dobiti nagradu od po 1.000,00 € (hiljadu evra) za pet različitih kategorija:

 1. Najbolja video priča (TV, internet TV, video, itd)
 2. Najbolja audio priča (radio, veb-radio, itd)
 3. Najbolji tekst i štampana priča (novine / časopisi objavljeni na Kosovu i onlajn portal sa Kosova uz moguću fotografiju, ali ne video ili audio)
 4. Najbolja priča iz onlajn medija (sa multimedijalnim sadržajem teksta i / ili video i / ili audio, itd)
 5. Najbolja fotografija (objavljena na Kosovu i koja prikazuje Kosovo)

Sve pobedničke priče će biti ponovo objavljene na internet stranicama UNKT-a, odnosno drugih agencija UN.
Radovi za prijavljivanje mogu se slati samo preko elektronske pošte na adresi unkt.ks@one.un.org do 7. oktobra, 2016. do 17:00 časova sa naslovom koji ukazuje kategoriju za koju se kandidat prijavljuje:

Na primer. “Subject: JPP2016 / kategorija 5. Najbolja fotografija” Više informacija o kategorijama i uslovima za prijvljivanje mogu se naći dostupni u elektronskoj formi na veb stranici:

Link za opis zadataka                                                              Skidaj formular za aplikaciju na srpskom

 

E_SDG_Icons-01E_SDG_Icons-02

Previous Post

Sub-regional Human Development Report 2016

Next Post

UN Common Development Plan 2016-2020

Subscribe for the latest news and updates:

Email *