Search Menu

Launch of the 16 Days of Activism campaign ‘Not Your Property’

View Calendar
25-11-2018 19:00 - 21:00
Kino Armata
Address: Zahir Pajaziti Square, building attached to Ministry of Foreign Affairs

Stories of Women, Violence and Property in Kosovo

As part of the launch of this year’s 16 Days of Activism against Gender-based Violence, you are kindly invited to the premiere screening of the documentary “Not Your Property”. In line with the theme of this year’s campaign “Hear Me Too” the UN-produced film features the stories of domestic violence survivors from across Kosovo’s different communities and their commitment to tackle economic and legal issues as inspiring change-makers. Examining the nexus between violence and property rights, the film looks at how customary norms affecting women’s property ownership leave women vulnerable to domestic violence.

Historitë e grave, dhunës dhe pronës në Kosovë

Si pjesë e hapjes së fushatës së sivjetme të 16 Ditëve të Aktivizmit kundër Dhunës në Baza Gjinore në Kosovë, jeni të ftuar përzermërsisht në premierën e dokumentarit “Jo Prona Jote”. Në linjë me temën e fushatës së sivjetme “Më Dëgjo edhe Mua”, filmi ngërthen histori nga të mbijetuarat e dhunës në familje nga komunitetet e ndryshme në Kosovë dhe përkushtimin e tyre për t’u ballafaquar me çështje ekonomike e ligjore si ndryshimbërëse frymëzuese. Duke shtjelluar lidhjen në mes dhunës dhe të drejtave pronësore, filmi fokusohet në atë se si normat zakonore ndikojnë në pronësinë e grave dhe në ndjeshmërinë e tyre ndaj dhunës në familje.

Priče o ženama, nasilju i imovini na Kosovu

Kao deo lansiranja ovogodišnjih 16 dana aktivizma u okviru kampanje Rodno zasnovano nasilje na Kosovu, pozvani ste na premijeru dokumentarnog filma “Not Your Property” (Nije tvoja imovina). U skladu sa temom ovogodišnje kampanje “Hear Me Too” (Saslušaj i mene), u filmu su prikazane priče žena iz različitih zajednica na Kosovu koje su preživele porodično nasilje i njihovu posvećenost kao inspirativnih kreatora promena da rešavaju ekonomska i pravna pitanja. Ispitujući sponu između nasilja i imovinskih prava film razmatra kako običajno pravo, koje utiče na imovinsko pravo žena, čini žene podložnim nasilju u porodici.

Subscribe for the latest news and updates:

Email *