Search Menu

Chambers of Commerce in Kosovo, with the technical support of the ILO and in partnership with the EBRD, are conducting an enterprise survey to understand your situation and challenges due to the on-going crisis of COVID-19. We will use the survey response to channel your concerns to government authorities, banks and other stakeholders and also alter our services to you. The information you provide will be kept confidential. The survey will take 10 minutes to complete. We thank you for your support during these difficult times. we are fully operational during the pandemic and we will continue to provide our services.

Survey is aveliable in Albanian and Serbian, as per below.

Anketim për vlerësimin e nevojave: Efekti i COVID-19 tek ndërmarrjet

Odat Ekonomike të Kosovës, me mbështetjen teknike të Organizatës Ndërkombëtare e Punës dhe në partneritet me Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, po kryejn një anketim në nivel ndërmarrjeje për të kuptuar situatën dhe sfidat si pasojë e krizës së shkaktuar nga COVID-19. Ne do të përdorim përgjigjet e pyetësorit për t’iu paraqitur shqetësimet tuaja tek autoritetet qeveritare, bankat dhe vendim-marrës të tjerë si dhe për të përshtatur shërbimet tona ndaj jush. Informacioni juaj do të mbahet konfidencial. Plotësimi i pyetësorit merr 10 minuta. Ju falënderojmë për mbështetjen tuaj gjatë kësaj periudhe të vështirë. Ne jemi plotësisht funksionalë gjatë pandemisë dhe do të vijojmë të ofrojmë shërbimet tona.

Anketës mund t’i qaseni përmes VEGZË-s

Anketa za procenu potreba: Uticaj COVID-19 na preduzeća

Privredne komore na Kosovu, uz tehničku podršku ILO-a i u partnerstvu s evropskom bankom za obnovu i razvoj, sprovode istraživanje preduzeća kako bi razumele vašu situaciju i izazove usled trenutne krize COVID-19. Odgovor na anketu ćemo koristiti kako bismo saopštili zabrinutost vladinim organima, bankama i drugim zainteresovanim stranama i takođe poboljšali naše usluge prema vama. Podaci koje navedete biće diskretno čuvani. Anketa traje 10 minuta. Zahvaljujemo vam na podršci u ovim teškim vremenima. U potpunosti smo operativni za vreme pandemije i nastavićemo da pružamo naše usluge.

Anketi možete pristupiti preko LINK-a

Previous Post

Asylum-seekers Receive Legal Advice and Psychological Assistance Online

Next Post

Thursday’s Variety: Concert from home by Vjollca Robelli & Dren Abazi

Subscribe for the latest news and updates:

Email *