Search Menu

The document describes some of the most interesting and important activities and in promotion and advancement of SDGs in Kosovo. Below you will find the document published in English, Albanian and Serbian.

Dokumenti përshkruan disa prej aktiviteteve më të rëndësishme dhe më interesante lidhur me promovimin dhe avancimin e Objektivave Zhvillimore të Qëmdrueshme në Kosovë. Këtu mund të gjeni dokumentin në gjuhën angleze, shipq dhe serbe.

Ovaj dokument opisuje neke od najvažnijih i najinteresantnijih aktivnosti u vezi sa promocijom i unapređenjem Održivih Razvnojnih Ciljeva na Kosovu. Ovde možete nači verziju na engleskom, albanskom i srpskom jeziku.

 

Previous Post

Programme Analyst - Sexual and Reproductive Health and Youth

Next Post

On a hike with the first Kosovan woman who climbed Mount Everest

Subscribe for the latest news and updates:

Email *