Search Menu

The UN Kosovo Team (UNKT) and the Association of Journalists of Kosovo (AJK) are honored to present the 12th edition of the Journalism Poverty Prize in Kosovo.

The call for application for the Journalism Poverty Prize 2017 is open to all journalists who are legal residents in Kosovo and who covered with their work the issue of poverty eradication in Kosovo.

The winners in the different categories will be awarded a prize of 1,000.00 € (one thousand euro). The categories are:

  1. Best short video story
  2. Best TV documentary
  3. Best audio story
  4. Best written story
  5. Best photography

A Special Prize for amateur journalists, (civic journalists, bloggers, and other non-professionals) will be also awarded to the best story/photography.

More information on categories and conditions for the application can be found in the Terms of Reference ToR JPP 2017_English.

Deadline for applying is: October 5, 2017 at 17:00 CET

For entry, please download the form from the JPP2017_Application Form in English, fill it properly, and send to address described in Terms of Reference.

____________________

 

Thirrje për konkurrim: Çmimi gazetarisë për storien më të mirë mbi varfërinë 2017

Ekipi i Agjencive të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë në bashkëpunim me Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës (AGK) kanë kënaqësinë të paraqesin edicionin e dymbëdhjetë të çmimit për storien më të mirë të gazetarisë mbi varfërinë në Kosovë.

Konkursi është i hapur për të gjithë gazetarët që janë banorë të Kosovës.  Fituesit, autorë të storieve më të mira do të shpërblehen me nga një çmim prej 1.000,00 € (një mijë euro) për pesë kategoritë si në vijim:

A. Video-storia e shkurtër më i mirë

B. Dokumentari më i mirë televiziv

C. Audio-storia më i mirë

D. Storia e shkruar më e mirë

E. Fotografia më e mirë

Çmimi special për gazetari për amatorë (gazetari civile, bloger dhe amatorë të tjerë)

Për më shumë informata, kategoritë dhe kushtet për aplikim, ju lutem shihni termat e referencës që janë në dispozicion në formë elektronike në gjuhën shqipe në vegzën

Afati i fundit për aplikim është: 5 tetor, 2017 në ora 17:00 CET

Për të aplikuar shkarkoni formularin në në gjuhën shqipe në vegzën e formularit për aplikim, plotësoni atë dhe dërgoni në adresën elektronike të cilën e gjeni te termat e referencës.

____________________

 

Poziv za prijave: Novinarska nagrada za najbolju priču o siromaštvu 2017

Kosovski tim UN-a (UNKT) i Udruženje novinara Kosova ima čast da predstavi dvanaesto izdanje novinarske nagrade za najbolju priču o siromaštvu na Kosovu.

Poziv za prijavu je otvoren za sve novinare, stanovnike Kosova. Pobednici, autori  najboljih priča će biti nagrađeni sa po 1.000,00 € (hiljadu evra) za pet različitih kategorija:

A. Najbolja video-kratka priča

B. Najbolji televizijski dokumentarac

C. Najbolja Audio-priča

D. Najbolja pisana priča

E. Najbolja fotografija

Posebna nagrada za amatersko novinarstvo (građansko novinarstvo, blogere i ostale amatere)

Detaljne informacije o kategorijama i uslovima za prijavljivanje su dostupne u elektronskoj formi na srpskom jeziku preko link-a u opštem opisu uslova za učešće.

Krajnji rok za prijavljivanje je 5. oktobra, 2017. do 17:00 časova CET

Za prijavjlivanje na srpskom jeziku skinite formular sa linka, pravilno popunite, i pošaljite na elektronskoj adresi koju ćete nači u opštem opisu uslova za ućešće.

 

Previous Post

Something Still Missing 

Next Post

Some thoughts about Democracy Day

Subscribe for the latest news and updates:

Email *